ErgoTech Commerce

注意事項:
請確實依照檔案夾內所含之說明檔安裝,如無任何說明檔,請直接執行即可。
其他未盡事項請參考客戶服務頁內之產品及相關問答。

※按 "下載"鍵後, 若出現以下畫面....

 

1 .若出現的是多個檔案的檢視畫器面,
 請選擇"檔案">"下載" 儲存檔案。

 

2. 若出現的是"無法預覽的畫面" 請直接
 按"下載"鍵下載。


請點選產品型號>>

UC514 UC516 UN418 UL426 UC502
UC500 UL430 UL432 UC609 UC622
UL450 UL530 UL456 UL436 UL438

UL438

檔案名稱 版本 檔案大小 更新時間 下載
UL438快速指引 PDF 1.1MB 2020/11/17   
UL438操作手冊 PDF 1.3MB 2019/11/21   
 

UL436

檔案名稱 版本 檔案大小 更新時間 下載
UL436快速指引 PDF 1.1MB 2020/11/17   
UL436操作手冊 PDF 1.3MB 2019/11/21   

UL456

檔案名稱 版本 檔案大小 更新時間 下載
UL456操作手冊 PDF 1.3MB 2019/11/21

UC530

檔案名稱 版本 檔案大小 更新時間 下載

視頻轉換工具
(NanoAVIConverter)

     

   

UC530快速指引 PDF 1.11MB 2018/08/28 10:15                                       
UC530 操作手冊 PDF 1.26MB 2018/08/28 13:16

UC514

檔案名稱 版本 檔案大小 更新時間 下載
UC514快速指引 PDF 0.3 MB 2013/12/17 03:24                                       
UC514 操作手冊 PDF 3 MB 2013/12/17 03:22

 UC516

檔案名稱                 版本 檔案大小 更新時間 下載
UC516 手冊 2013.06.18.2 10 MB 2013/12/17 03:26                                                    
UC516快速指引 2013.12.11.1 0.5 MB 2013/12/17 03:26

UN418 

檔案名稱            版本 檔案大小 更新時間 下載
UN418快速指引 PDF 5.03 MB 2011/06/22 04:37                                       

UL426 

檔案名稱            版本 檔案大小 更新時間 下載
UL426手冊下載 1.0 0.2 MB 2013/12/17 03:33                                       

UC502 

檔案名稱 版本 檔案大小 更新時間 下載
UC502 手冊下載 1.0 3.1 MB 2013/12/17 03:19                                       

UC500 

檔案名稱 版本 檔案大小 更新時間 下載
UC500 AMV轉檔工具 4.42 44 MB 2014/08/04 02:24                                                   
UC500操作手冊 20131118.1 3 MB 2013/12/17 03:18
UC500快速指引 20131118.1 0.5 MB 2013/12/17 03:18

UL430 

檔案名稱                版本 檔案大小 更新時間 下載
UL430指引 2013.12.11.1 0.5 MB 2016/09/30 04:33                                                  
UL430手冊 2013.08.23.1 0.4 MB 2013/12/17 03:37

UL432 

檔案名稱               版本 檔案大小 更新時間 下載
UL432手冊 2013.12.11.1 2.4 MB 2013/12/17 03:41                                                
UL432快速指引 2013.12.11.1 1.1 MB 2013/12/17 03:41

UL450

檔案名稱               版本 檔案大小 更新時間 下載
UL450快速指引 2017.02.16.1 1MB 2017/05/22 01:58                                               
UL450說明書 2017.02.16.1 1.3 MB 2017/05/22 01:58

UC609

檔案名稱 版本 檔案大小 更新時間 下載
UC609快速指引 PDF 0.541 MB 2016/08/08 11:29                                    
UC609操作手冊 PDF 3.99 MB 2016/08/08 11:26

UC622

檔案名稱 版本 檔案大小 更新時間 下載
UC622快速指引 PDF 0.736 MB 2016/08/08 11:24                                    
UC622操作手冊 PDF 3.89 MB 2016/08/08 11:24

                                                                                                                                                                                                                   TOP